Obszar objęty ograniczeniami (czerwony) oraz ochronny (żółty) w związku z przypadkiem ASF w powiecie obornickim

W związku z wystąpieniem przypadku u dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym w miejscowości Kowanówko określono nowe obszary objęte ograniczeniami i ochronne.

W powiecie poznańskim w obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym) znalazły się gminy: Rokietnica (na wschód od trasy kolejowej Poznań – Szamotuły), Suchy Las, Murowana Goślina (na północ od trasy kolejowej Poznań – Wągrowiec, z wyłączeniem miasta Murowana Goślina).

W obszarze ochronnym (żółtym) znajdują się: zachodnia część gminy Rokietnica, południowa część gminy Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, m. Poznań, Luboń, płd-wsch część gminy Komorniki i gminy Stęszew, Puszczykowo, Mosina, zachodnia część gminy Kórnik.

Nieobjęte restrykcjami pozostają gminy: Kostrzyn, Kleszczewo i wschodnia część gminy Kórnik.

Link do mapy Polski z zaznaczonymi obszarami

Przemieszczanie trzody chlewnej z obszaru z ograniczeniami:

Przemieszczenie do dalszej hodowli
Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , jeżeli w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz:

 1. zostały poddane:
  a)  badaniu laboratoryjnemu w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania, oraz,
  b) badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem, lub
 2. pochodzą z gospodarstwa w którym:
  • świnie są utrzymywane w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane wyłącznie świnie, mających oddzielne wejścia oraz nieposiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
  • materiał wykorzystywany jako ściółka w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, jest zabezpieczony przed dostępem dzików,
  • czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 72 godziny,
  • świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi
 3. pochodzą z gospodarstwa
  • które co najmniej 2 razy w roku było poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w rozdziale IV instrukcji diagnostycznej, i kontrola ta:
   • obejmowała badania kliniczne świń i pobranie próbek od świń zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,
   • potwierdziła prawidłowe stosowanie środków określonych w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1a i 1b, środków określonych w § 2 ust. 1 i § 18 ust. 2,
  • w którym co najmniej dwie pierwsze padłe świnie w wieku powyżej 60. dnia życia w każdej jednostce produkcyjnej wchodzącej w skład tego gospodarstwa i w każdym tygodniu poddaje się badaniu laboratoryjnemu w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń

Przemieszczanie do rzeźni
Dopuszcza się przemieszczanie świń do natychmiastowego uboju z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:

 1. przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia;
 2. świnie te spełniają warunki określone powyżej (przemieszczanie do dalszej hodowli);
 3. świnie będące w tym gospodarstwie pochodzą wyłącznie z jednego gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, położonego na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami;
 4. powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa po przeprowadzeniu analizy ryzyka, która wykazała, że przemieszczenie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń, wyraził zgodę na przemieszczenie świń z gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, określonego w pkt 3 do gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju;
 5. gospodarstwo, w którym była prowadzona hodowla świń, określone w pkt 3 i gospodarstwo, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju, mają wspólny plan ochrony biologicznej zmniejszający ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca położenia odpowiednio gospodarstwa, w którym była prowadzona hodowla świń, określonego w pkt 3 oraz gospodarstwa, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju; przestrzeganie wspólnego planu ochrony biologicznej powiatowy lekarz weterynarii kontroluje co najmniej raz na trzy miesiące;
 6. świnie te są przewożone do natychmiastowego uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania lub rozładunku, do rzeźni wyznaczonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii
 7. powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany o zamiarze przemieszczenia świń do rzeźni w celu ich natychmiastowego uboju;
 8. przemieszczanie tych świń do rzeźni przez obszary znajdujące się poza obszarem objętym ograniczeniami odbywa się trasami przewozu określonymi przez powiatowego lekarza weterynarii, a pojazdy używane do transportu świń są czyszczone i poddawane dezynfekcji, i w razie potrzeby dezynsekcji, jak najszybciej po rozładunku;
 9. powiatowy lekarz weterynarii, w wyniku przeprowadzonej kontroli, wyraził zgodę na przemieszczenie świń danym samochodem ciężarowym lub innym pojazdem używanym do transportu świń;
 10. powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce:
  • pochodzenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń o zamiarze ich przemieszczenia,
  • przeznaczenia świń informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń o ich przemieszczeniu;
 11. w gospodarstwie, w którym była prowadzona hodowla świń, określonym w pkt 3 i gospodarstwie, z którego świnie mają być przemieszczone do natychmiastowego uboju, w odniesieniu do świń powyżej czterech miesięcy życia były stosowane procedury określone w rozdziale IV część A pkt 4 instrukcji diagnostycznej.

Postępowanie z dzikami w obszarze czerwonym

W obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym)
– każdy odstrzelony dzik jest w całości (nie patroszony) niezwłocznie dostarczany do położonej na tym samym obszarze chłodni przeznaczonej do przetrzymywania tusz dzików
– patroszenie odstrzelonych dzików odbywa się przy chłodni, na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony
– Od każdego dzika pobierane są próbki do badań w kierunku ASF. W przypadku odstrzelonych dzików nie wykazujących żadnych objawów chorobowych dopuszcza się pobieranie próbek do badań laboratoryjnych przez myśliwych, którzy zostali przeszkoleni przez powiatowego lekarza weterynarii. Każdą sztukę znakuje się plombą, która zostanie wydana przez poszczególnym kołom łowieckim, będącym w omawianych obszarach
– próbki do badań w kierunku ASF, wraz z dokumentacją są dostarczane przez pracowników PIW Poznań do laboratorium ZHW w Poznaniu
– w przypadku otrzymania wyniku dodatniego, wszystkie tusze dzików, ze wszystkimi częściami ciała, zgromadzone w chłodni są kwalifikowane jako materiał kategorii 1 i przeznaczone do utylizacji
– w przypadku otrzymania wyniku ujemnego tusza może być przeznaczona na potrzeby własnej konsumpcji lub (gdy nie będą przeznaczone do spożycia przez ludzi) są kwalifikowane jako materiał kat. 3 i przetwarzane w zakładzie utylizacyjnym kat. 3. Patrochy są kwalifikowane jako materiał kat. 2 i utylizowane w zakładzie utylizacyjnym kat. 2. (zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009)

Lekarze pobierający próby do badań w obszarze czerwonym:

Agata Kierstein – 695 306 573
Robert Grzesiak – 501 395 799
Tomasz Balicki – 604 073 550
Maciej Gorzelańczyk – 697 506 616