Identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi wzajemnej zgodności-cross compliance

IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ZWIERZĄT

Zgodnie z przepisami każdy posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek oznakowania swoich zwierząt indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2022 poz. 2727)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)(OJ L 84, 31.3.2016)

Oznakowanie zwierząt polega na:

 1. zakładaniu bydłu kolczyków z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej ustanawiającymi system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącymi etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny;
 2. wytatuowaniu (owcy i kozy) numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo zakładaniu owcom i kozom na lewej małżowinie usznej kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka;
 3. wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo zakładaniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka.

Kolczyk zastępuje się duplikatem kolczyka w razie utraty lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków.

Koszty związane z oznakowaniem zwierzęcia gospodarskiego ponosi jego posiadacz.

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 7 dni – w przypadku bydła, oraz w terminie 30 dni – w przypadku owiec i kóz, każde zdarzenie powodujące zmiany liczebności stada, a w szczególności:

 1. przemieszczenie zwierzęcia gospodarskiego pomiędzy stadami;
 2. zbycie zwierzęcia gospodarskiego poza granice państwa;
 3. padnięcie albo zabicie zwierzęcia gospodarskiego;
 4. ubój zwierzęcia gospodarskiego.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie stada dotyczące oznakowania i rejestracji zwierząt, w szczególności wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji i wyposażenia bydła oraz koniowatych w paszporty.

WPROWADZANIE NOWYCH ZWIERZĄT DO STADA

Przy zakupie zwierząt właściciel musi mieć pewność że zwierzęta pochodzą ze stad urzędowo wolnych od chorób zakaźnych. Taką pewność daje decyzja właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii skąd pochodzą zwierzęta lub jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

PRZEPISY KARNE

Karze grzywny podlega osoba, która:

 • będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie dokonuje jego oznakowania zgodnie z przepisami ustawy,
 • będąc posiadaczem koniowatego, nie zaopatruje go w odpowiedni paszport,
 • będąc posiadaczem zwierzęcia przywiezionego z państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, nie zgłasza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym mowa w art. 5, wwozu zwierzęcia zgodnie z przepisami ustawy,
 • będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, z wyjątkiem podmiotu prowadzącego rzeźnie, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymującego zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach lub pastwiskach, nie prowadzi księgi rejestracji lub będąc podmiotem przetrzymującym zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach lub pastwiskach albo prowadząc zarobkowy przewóz zwierząt, nie prowadzi ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc,
 • będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie zgłasza ARiMR informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich lub uniemożliwia ARiMR przeprowadzanie kontroli w siedzibie stada oraz w miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach, pastwiskach, w miejscach utylizacji zwłok zwierząt i rzeźniach