Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się minimalizować korzystanie z takiego typu plików oraz starają się maksymalizować wprowadzanie tekstów bezpośrednio do serwisu. Istnieje także kwestia poprawnego formatowania plików tak, by były one poprawnie dostępne. 
 • Mogą się pojawić nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, które użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.06.

Data aktualizacji: 2023.07.10.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacja mobilna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu nie posiada aplikacji mobilnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • kontakt telefoniczny: 61 868 97 19
 • adres korespondencyjny: na adres ul. Grunwaldzka 250, 60– 166 Poznań
 • email: sekretariat@piw-poznan.pl
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /PIWPOZNAN/SkrytkaESP
 • język migowy: możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego na wniosek

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo- skargowa

Wyżej wskazanymi kanałami komunikacji można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań mieści się na parterze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu. Przed budynkiem są ogólnodostępne bezpłatne miejsca parkingowe oraz wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dla interesantów do budynku prowadzi zadaszone wejście główne umiejscowione na wysokim parterze,
 z dostępem uzyskiwanym po pokonaniu sześciu poziomów schodów. Przy schodach znajduje się platforma schodowa i dzwonek przywołujący osobę przeszkoloną do jej obsługi. Brak podjazdu przystosowanego dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Drzwi do budynku otwierane są na zewnątrz i nie są otwierane automatycznie. Obsługa interesantów odbywa się w holu głównym budynku po lewej stronie od wejścia głównego. Recepcja wyposażona jest w pętlę indukcyjną. Dla osób słabowidzących lub niewidzących w holu głównym na wprost wejścia głównego znajduje się plan tyflograficzny. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W holu głównym budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się wyznaczone miejsce dla dzieci. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. Po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest bezpłatna dla klientów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu.

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii są świadomi, że w przypadku pojawienia się potrzeby zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami należy uczynić wszystko, aby umożliwić takim osobom skorzystanie z usług urzędu.

Do pobrania:

Raport stanu zapewnienia dostępności

Raport stanu zapewnienia dostępności – wersja dla osób ze szczególnymi potrzebami