Dobrostan zwierząt gospodarskich

Obowiązkiem rolnika prowadzącego działalność w zakresie utrzymywania zwierząt w celu umieszczenia na rynku zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt jest zgłoszenie tego zamiaru Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w formie pisemnej.

Gospodarstwo utrzymujące zwierzęta hodowlane musi posiadać:

 • wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji,
 • wydzielone miejsce do składowania obornika, maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego, zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie,
 • odpowiednią czystość budynków, w których utrzymywane są zwierzęta,
 • oznakowane wejścia do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta tablicą:

Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony„.

Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest prowadzić i przechowywać, przez okres 3 lat, dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt (książka leczenia, ewidencja leczenia).

Każdy, kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania, uwzględniając minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania, gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierząt. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Należy przestrzegać zakazu używania do przepędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować ich okaleczenie.

Akty prawne regulujące warunki utrzymania oraz ochronę prawną to:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2022 poz. 572)
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.  2020 poz. 1421)
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 1966),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz. U. 2008.122.790),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U.2010.56.344)

ZWIERZĘTA FUTERKOWE(LISY, JENOTY, NORKI, TCHÓRZE, KRÓLIKI), JELENIE, DANIELE:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały opisane w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 1966)

BYDŁO, KONIE, OWCE, KOZY, DRÓB:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2022 poz. 572)
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 1966),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U.2010.56.344)

TRZODA CHLEWNA:

Wnioski:

Wniosek o przeprowadzenie kontroli dobrostanu zwierząt w gospodarstwie.