Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego

  1. Produkcja bezpośrednia: sprzedaż mleka, miodu i produktów pszczelich, ryb z łowiska, jajek, drobiu, zajęczaków, zwierząt łownych; limitowana przez przepisy i ograniczona co do zakresu (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej Dz.U.2015 poz. 1703).
  2. Produkcja marginalna, ograniczona lokalna na terenie województwa i powiatów województw ościennych – limitowana przez przepisy i ograniczona co do zakresu (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczone Dz.U.2016 poz. 451).
  3. Produkcja na rynek krajowy – limitowana przez przepisy i ograniczona co do zakresu (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej Dz.U. 2020 poz 1286 oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej Dz.U. 2010.98.630).
  4. Produkcja na rynek EU i do krajów trzecich (Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych Dz.U.UE L 139  z 30.04.2004, s. 1 oraz Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego Dz.U.UE L 139 ).
  5. Produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie  wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Dz.U. 2021 poz. 2059).

Uwaga: produkcja żywności pomimo braku spełnienia warunków terytorialnych może zostać zakwalifikowana do kategorii wyższej ze względu na:

  • wielkość produkcji np. podmiot zamierzający produkować wędliny i sprzedawać na terenie powiatu nie może zostać zakwalifikowany jako sprzedaż marginalna, ograniczona, lokalna jeśli wielkość dostaw do innych podmiotów przekracza 1,5t na tydzień;
  • zakres produkcji np. podmiot zamierzający produkować wędliny i sprzedawać na terenie kilku województw nie może zostać zakwalifikowany jako sprzedaż na rynek krajowy, gdyż przepisy nie zezwalają na ten zakres działalności w ramach sprzedaży na rynek krajowy.