Podmioty operujące produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego

Podmiot składa wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii, co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Wniosek zawiera:

  1. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu
  2. Określenie rodzaju działalności i zakresu działalności nadzorowanej, którą wnioskodawca zamierza prowadzić,
  3. Określenie lokalizacji obiektów budowlanych i miejsc, w których ma być prowadzona działalność.

Powiatowy Lekarz Weterynarii po przeprowadzeniu kontroli wydaje decyzję i nadaje weterynaryjny nr identyfikacyjny.

Wymagania zawarte są w:

  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)(Dz.U. L 300 z 14.11.2009, str. 1) oraz
  • Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 054 z 26.2.2011, s. 1)