Wytwarzanie pasz

Podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie którego prowadzona jest  działalność w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. Określenie:
  • rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana,
  • lokalizacji zakładu, w którym ma być wykonywana działalność.
 3. Do wniosku dołącza się:
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo,
  • zaświadczenie o wpisie z Krajowego Rejestru Sądowego albo,
  • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, albo,
  • kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym nadanym na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON); jeżeli wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego, we wniosku podaje się numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy.

Po otrzymaniu wniosku Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza kontrolę miejsca prowadzonej działalności