Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

Zgodnie z rozporządzeniem 576/2013:

  • zwierzę należące do gatunku: psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo);
  • bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych art. 8 dyrektywy 92/65/EWG oraz mięczaków i skorupiaków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e, ppkt (ii) i (iii) dyrektywy 2006/88/WE);
  • ozdobne zwierzęta wodne określone w art. 3 lit. k) dyrektywy 2006/88/WE i wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. a;
  • płazy;
  • gady;
  • ptaki: przedstawiciele gatunków ptaków innych niż te, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/158/WE (drób);
  • ssaki: gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności,

towarzyszące swojemu właścicielowi (osoba fizyczna wskazana jako właściciel w dokumencie identyfikacyjnym zwierzęcia)   lub osobie upoważnionej (osoba fizyczna, którą właściciel upoważnił pisemnie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego w imieniu właściciela) podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym (przemieszczanie, którego celem nie jest ani sprzedaż, ani przeniesienie własności zwierzęcia domowego), oraz za które podczas takiego przemieszczania o charakterze niehandlowym odpowiedzialny jest właściciel lub taka osoba upoważniona, oznacza „zwierzę domowe„. 

Wymagania prawne dotyczące przemieszczeń zwierząt